Magazyn: MG
PLN
EUR
USD
Regulamin

1. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy regulamin został wydany przez AQUAMO s.c. z siedzibą w Borzęcinie Dużym, ul. Poprzeczna 16, 05-083 Borzęcin Duży, zwaną dalej „Spółką”.

2. Serwis „AQUAMO Strefa Klienta” jest przeznaczony dla Klientów Spółki, którym Spółka dostarcza wodę źródlaną „Żywiec Perła” w butlach zwrotnych o pojemności 18,9 l.albo 11l. lub dzierżawi Dystrybutory Filtrujące, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Spółką.

3. Spółka umożliwia swoim Klientom korzystanie z serwisu „AQUAMO Strefa Klienta” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Kontakt ze Spółką w spawach dotyczących Serwisu można nawiązać telefonicznie – pod numerem infolinii 22 733 14 56 do 58, lub drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość na adres: biuro@aquamo.com.pl

 

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Klient – klient Spółki, który zawarł ze Spółką Umowę.

2. Produkty – Woda, Produkty Dodatkowe, Urządzenia Filtrujące.

3. Produkty Dodatkowe – kubki jednorazowe, kawa, herbata, soki owocowe, woda w małych opakowaniach, inne produkty znajdujące się w ofercie Spółki, zamawiane przez Klienta i dostarczane mu podczas dostaw Wody lub osobno.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Serwis – serwis „AQUAMO Strefa Klienta”.

6. Spółka – AQUAMO s.c..

7. Umowa – umowa najmu urządzeń dozujących i sprzedaży wody źródlanej, lub inna umowa, zawarta na czas określony lub nieokreślony, na podstawie której Spółka realizuje na rzecz Klienta dostawy Wody,Produktów Dodatkowych lub dzierżawi Dystrybutory Filtrujące.

8. Woda – woda źródlana „ Żywiec Perła” w butlach zwrotnych o pojemności 18,9 l. lub 11l.

 

§ 3. Warunki korzystania z Serwisu, dostęp do Serwisu

1. Serwis jest systemem informatycznym umożliwiającym Klientom dostęp do informacji związanych z realizacją Umowy oraz dokonywanie określonych dyspozycji lub zgłoszeń związanych z realizacją Umowy.

2. Spółka nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu.

3. Serwis jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej http://aquamo.abstore.pl/

4. Dostęp do Serwisu jest możliwy przy użyciu loginu i hasła nadanych Klientowi przez Spółkę.

5. Korzystanie z Serwisu oznacza jednoczesną akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

6. Po zakończeniu korzystania z Serwisu Klient każdorazowo zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu.

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. Klient może dokonać samodzielnej zmiany hasła w zakładce „Profil”.

8. W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia przez Klienta hasła na ekranie logowania do Serwisu, dostęp do Serwisu zostanie automatycznie zablokowany. W celu przywrócenia dostępu do Serwisu Klient powinien skontaktować się za pomocą e-mail z Biurem Obsługi Klienta Spółki pod adresem: biuro@aquamo.com.pl

9. Dla poprawnego korzystania z Serwisu sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a. zapewniać dostęp do sieci Internet,

b. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; Chrome w wersji 2.0  lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; Opera 9 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.

c. zalecana rozdzielczość ekranu to 1024x768 px.

10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w ust. 9 powyżej.

 

§ 4. Czynności dokonywane za pomocą Serwisu

1. Za pomocą Serwisu Klient może dokonać m.in. następujących czynności związanych z realizacją Umowy:

a. sprawdzić rozrachunki oraz pobrać faktury VAT

b. dokonać edycji danych użytkownika.

2. Niektóre z funkcji Serwisu mogą być czasowo niedostępne ze względów technicznych lub z przyczyn niezależnych od Spółki.

 

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w rozumieniu ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jest AQUAMO s.c.. z siedzibą w Borzęcinie Dużym, przy ul. Poprzecznej 16, 05-083 Borzęcin Duży.

2. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Spółka przetwarza dane osobowe podane przez Klienta przy zawarciu lub w trakcie realizacji Umowy, dane zaktualizowane przez Klienta za pomocą Serwisu, dane wpisywane do formularzy kontaktowych w Serwisie, a także dane dotyczące współpracy pomiędzy Klientem a Spółką na podstawie Umowy, w zakresie wynikającym z funkcji dostępnych w ramach Serwisu.

1.1. Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu poprawnej weryfikacji Klienta.

1.2. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Firma AQUAMO s.c. jest administratorem ww. danych osobowych.

3. Powyższe dane Spółka przetwarza w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności obsługi procesu logowania do Serwisu, umożliwienia Klientowi dokonywania operacji za pomocą Serwisu i zapoznawania się z informacjami zawartymi w Serwisie, a także w celu prawidłowej realizacji Umowy zawartej pomiędzy Spółką a Klientem.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może uniemożliwić Spółce prawidłowe korzystanie przez Klienta z Serwisu.

4.1. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy firmy AQUAMO S.C.

 

§ 6. Pozostałe zasady dotyczące funkcjonowania i korzystania z Serwisu

1. Treść Serwisu podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz innych ustaw.

2. Prawa autorskie do treści Serwisu przysługują Spółce lub innym uprawnionym podmiotom. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Elementy Serwisu, w tym teksty, obrazy, elementy graficzne i dźwięki, nie mogą być, za wyjątkiem dozwolonego prawem użytku osobistego, kopiowane, reprodukowane, przenoszone, rozpowszechniane, udostępniane publicznie, wykorzystywane w inny sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

3. Spółka zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisu lub niektórych jego funkcji z przyczyn technicznych, w szczególności w przypadku konserwacji, przeglądu, naprawy urządzeń Spółki służących do prowadzenia Serwisu, aktualizacji danych, modernizacji lub rozbudowy Serwisu, a także w powodu działania siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Spółki.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

a. skutki ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła osobom trzecim,

b. skutki niewylogowania się z Serwisu po każdorazowym zakończeniu korzystania z Serwisu,

c. skutki korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu,

d. skutki nieprawidłowo wykonanych czynności przez Klienta przy użyciu Serwisu,

e. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn technicznych lub niezależnych od Spółki.

5. Podczas korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych podczas używania Serwisu.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

 

§ 7. Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną lub telefonicznie (na adres e-mail lub numer infolinii wskazane w § 1 ust. 4).

2. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która jest najbliższa celom tego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Tytuły paragrafów niniejszego Regulaminu zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie mają znaczenia przy interpretacji Regulaminu lub jego poszczególnych postanowień.

3. Spółka zastrzega możliwość odmowy realizacji operacji dokonanej w Serwisie, gdy zaistniałe okoliczności wywołują wątpliwości co do autentyczności operacji. W takim przypadku Spółka niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej, na której Spółka udostępnia Serwis.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania użytkownika.

6. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania " Aquamo Strefa klienta", jednakże nie gwarantuje, że działanie serwisu będzie w każdym czasie wolne od przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu lub jego poszczególnych narzędzi internetowych. Przerwy i zakłócenia mogą mieć miejsce przejściowo, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, lub przyczynami niezależnymi od Spółki.

7. Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, w szczególności prawa do rozbudowy i zmian w oprogramowania przeznaczonego do korzystania z serwisu lub jego szaty graficznej.